Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van Belmewel-Register, belmewel-register.nl

Het gebruik van de Belmewel-Register website houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in. Op de Belmewel-Register website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

De informatie op deze website wordt aangeboden op “AS IS”-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van de Belmewel-Register website.

Belmewel-Register is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de Belmewel-Register website.

In geen geval is Belmewel-Register aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op de Belmewel-Register website beschikbaar is.

Gebruik van de links in dit deel van de Belmewel-Register website kan als gevolg hebben dat u de Belmewel-Register website verlaat. De websites die via deze links aan de Belmewel-Register website gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van Belmewel-Register. Belmewel-Register is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige website die op deze wijze aan de Belmewel-Register website gekoppeld is.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, merken en handelsnamen (in de informatie) op de Belmewel-Register website zijn eigendom van Belmewel-Register en/of haar licentiegevers.

Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen.

De verzender van enige communicatie aan de Belmewel-Register website, of anderszins aan de eigenaars van de Belmewel-Register website, is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.

Alhoewel Belmewel-Register al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de Belmewel-Register website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en iedere aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de Belmewel-Register website ophaalt.

U gaat ermee akkoord de normale werking van de Belmewel-Register website niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die de Belmewel-Register website bevat, noch de toegang tot de Belmewel-Register website voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.

Belmewel-Register behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de Belmewel-Register website bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.

Versie 1.0, 1 maart 2013